GRADE 7 Teaching Guides (TG)

Let others know.

We are still on the process of uploading GRADE 7 Teaching Guides. As requested, here are the file links. The remaining files will be uploaded soon. Please check this section from time to time.

We have organized our GRADE 7 Teaching Guides. Just follow the links of what you need to get to the Download page.

 


ESP


 1. TG_ESP7_MODYUL 1
 2. TG_ESP7_MODYUL 2
 3. TG_ESP7_MODYUL 3
 4. TG_ESP7_MODYUL 4
 5. TG_ESP7_MODYUL 5
 6. TG_ESP7_MODYUL 6
 7. TG_ESP7_MODYUL 7
 8. TG_ESP7_MODYUL 8
 9. TG_ESP7_MODYUL 9
 10. TG_ESP7_MODYUL 10
 11. TG_ESP7_MODYUL 11
 12. TG_ESP7_MODYUL 12
 13. TG_ESP7_MODYUL 13
 14. TG_ESP7_MODYUL 14
 15. TG_ESP7_MODYUL 15
 16. TG_ESP7_MODYUL 16

 

ESP MODULE DESCRIPTIONS

 1. Modyul 1: Mga Angkop At Inaasahang Kakayahan At Kilos Sa Panahon Ng Pagdadalaga /Pagbibinata
 2. Modyul 2: Talento mo, Tuklasin, Kilalanin aT Paunlarin
 3. Modyul 3: Pagpapaunlad Ng Mga Hilig
 4. Modyul 4: Ang Aking Tungkulin Bilang Kabataan
 5. Modyul 5: Isip At Kilos-Loob
 6. Modyul 6: Kaugnayan Ng konsiyensiya Sa Likas Na Batas-Moral
 7. Modyul 7: Kalayaan
 8. Modyul 8: Ang Dignidad Ng Tao
 9. Modyul 9: Kaugnayan Ng Pagpapahalaga at Birtud
 10. Modyul 10: Hirarkiya Ng Pagpapahalaga
 11. Modyul 11: Mga Panloob na Salik na Nakaiimpluwensiya sa Paghubog ng mga Pagpapahalaga
 12. Modyul 12: Mga Panlabas na Salik na Nakaiimpluwensiya sa Paghubog ng mga Pagpapahalaga
 13. Modyul 13: Mangarap Ka!
 14. Modyul 14: Ang Kahalagahan Ng Mabuting Pagpapasya Sa Uri Ng Buhay
 15. Modyul 15: Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kursong Akademiko o Teknikal-Bokasyonal o Negosyo
 16. Modyul 16: Halaga Ng Pag-aaral Para Sa Pagnenegosyo O Paghahanapbuhay!

 


MATH


 1. TG_MATH 7_Q1
 2. TG_MATH 7_Q2
 3. TG_MATH 7_Q3

 


SCIENCE


 1. TG_SCIENCE 7_Q1
 2. TG_SCIENCE 7_Q2
 3. TG_SCIENCE 7_Q3

 


Let others know.

Related posts