Summary and Cause of Delay of the 2016 Performance Based Bonus | Deped Official Statement

2016 pbb

2016 Performance Based Bonus: Buod ng mga pangyayari at mga rason ng pagkakaantala. Batid ng Kagawaran ng Edukasyon ang pag-aalala ng mga kawani at kaguruan na dulot ng delayed release ng PBB para sa taong 2016. Upang mabigyang linaw ang mga pangamba at haka-haka, narito ang paglalahad ng prosesong isinagawa ng ahensya para maihanda ang PBB: Upang makatanggap ng PBB ang mga kawani at kaguruan, kinakailangang makamit ng DepEd ang mga conditions na tinakda ng AO25 Interagency Task Force (IATF). Ang AO25 IATF ang sumusuri sa achievement ng ahensya sa…