GRADE 5 Learning Materials (LM)

LRMDS
Let others know.

We are still on the process of uploading GRADE 5 Learning Materials. As requested, here are the file links.We are still on the process of uploading. As requested, here are the file links. The remaining files will be uploaded soon. Please check this section from time to time.

 


ENGLISH


(Vocabulary Development)

DESCRIPTION: This material consists of learning materials and learning guides for the concepts of structural analysis, stress shift, and synonyms and antonyms.

 1. English 5 DLP 8 – Using synonyms
 2. English 5 DLP 9 – Using antonyms

 

 (GRAMMAR)

DESCRIPTION: This material is composed of learning modules and learning guides focused on following and giving directions.

 1. English 4 DLP 7 – Following 3-5 Step Directions
 2. English 4 DLP 8 – Giving Series of Directions Using Sequence Signals
 3. English 4 DLP 9 – Doing Accurately, Slow Reading in Order to Follow Common Directions
 4. English 5 DLP 12 – Filling out forms correctly
 5. English 5 DLP 13 – Follow series of directions
 6. ENGLISH_DLP4 Module 10 – Writing Sentences/Paragraphs Giving Simple Directions in Doing Something

 

 


Filipino 5

3rd Quarter:


 1. Mga panguri ayon sa kayarian pagtukoy ng pagsulat ng patalastas babala
 2. Wastong Pagkasunod-sunod ng mga Pangyayari
 3. Pagbibigay ng Angkop na Wakas sa Isang Talata o Kuwento
 4. Mga Bahagi ng Pahayagan
 5. Ang Pangunahing Diwa
 6. Pagsulat ng Balangkas
 7. Katotohanan Ba o Opinyon Lamang
 8. TOTOO BA O LIKHAN-ISIP LAMANG
 9. Mga Bahagi ng Pangungusap
 10. Pangyayari at Epekto Nito

 

 


ARALING PANLIPUNAN

3RD GRADING – Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol


Content Standard: Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa sa mga pagbabago sa lipunan ng sinaunang Pilipino kabilang ang pagpupunyagi ng ilang pangkat na mapanatili ang kalayaan sa Kolonyalismong Espanyol at ang impluwensya nito sa kasalukuyang panahon.

 1. Edukasyon ng mga Unang Pilipino, Naiiba ba?
 2. Pangkabuhayan sa Panahon ng Espanyol
 3. Pagbabago sa Panahanan sa Panahon ng Espanyol
 4. Kababaihan sa Panahon ng Espanyol
 5. Pamamahala ng mga Espanyol(Pamahalaang Sentral)
 6. Ang Kolonisasyon ng Pilipinas
 7. Pagbabagong Dulot ng Kolonisasyon
 8. ..Tunay na Motibo sa Pagpunta ng mga Europeo sa Asya
 9. Ang Paglaganap ng Kolonyalismo at Simula ng Imperyalismo sa Asya
 10. Kahalagahan ng Batas sa Pag-uugnayan ng mga Pilipino
 11. Kababaihan sa Panahon ng mga Ninuno
 12. Pananampalataya ng mga Unang Pilipino
 13. Reaksiyon sa mga Patakarang Pangkabuhayan ng mga Espanyol
 14. Babae, Gumising Ka!

 

 


EPP

3RD GRADING: HOME ECONOMICS: This learning material consists’ activities and exercises that will help students learn the proper care of their personal things.


 1. Pangangalaga ng Kasuotan
 2. Pagpapaganda ng Tahanan
 3. Ang Pag-iimbentaryo at Pagtutuos ng Tubo at Kita

 


ESP


DESCRIPTION: Islamic values that would guide learners to be Maka-Diyos, Makabayan, Makakalikasan at Makatao; thereby making them agents in advocating and promoting brotherhood, peace and unity, and justice and equality.

 1. Islamic Values Education Grade 5

 

 


MUSIC

3RD QUARTER: MISOSA Module 18 : Uri ng Tinig – The module is about the different voice types according to timbre


 1. MUSIKA G4 modyul 18

 


ARTS

3RD GRADING: PRINT MAKING


 1. 08 – Paglilimbag

 


HEALTH


SUBSTANCE USE AND ABUSE – 3RD QUARTER – this module gives us informations regarding drug and its abuse

 1. Addictive and Dangerous Drugs

 

 


SCIENCE

Force and Motion: 3RD QUARTER


 1. Conductivity of Substances
 2. Constructing a Model of an Electric Circuit
 3. Crowd Puller final copy
 4. Electric Circuit
 5. ELECTRICAL ENERGY
 6. En Route to Brilliance
 7. INTEGRATED SCIENCE TEXTBOOK 1 – OPT
 8. Magnetism in Everyday Life
 9. Pathways final copy
 10. Science 5 DLP 32 – Classifying Materials into Conductors and Insulators
 11. Soft or Loud final copy
 12. Warm Radiance FIXED FINAL
 13. Ways of Protecting Noise final copy

 

 


MATH

3rd Quarter


 1. BEAM LG Gr.5 Module 14 – Comprehension of Area
 2. GEOMETRIC SHAPES
 3. 5 Module 58 Circumference of a Circle
 4. ITS ABOUT TIME
 5. Math 4 DLP 72 – KINDS OF PLANE FIGURES
 6. Math 5 DLP 44 – Relating Factors_Ratio_Decimals and Percents
 7. Math 5 DLP 52 – Finding the Circumference of a Circle in Centimeters and meters
 8. Math 6 DLP 46 – finding the percentage when the rate and base are given
 9. MEASUREMENT PERIMETER AND CIRCUMFERENCE

 

 


Let others know.

Related posts