GRADE 5 Learner’s Materials (LM)

LRMDS
Let others know.

In this article, you will find our compiled GRADE 5 Learner’s Materials (LM). We aim to complete all the GRADE 5 Learner’s Materials (LM) to make them available to our fellow teachers and help them complete their resources to make their efforts more directed into the actual teaching process.

We are always on the process of uploading GRADE 5 Learner’s Materials (LM). As requested, here are the file links. The remaining files will be uploaded soon. Please check this section from time to time.

Download these files for Free. No Adfly. Virus Free. Safer. Faster.

 

GRADE 5 Learner’s Materials (LM) Available for Download.

 


ENGLISH


(Vocabulary Development)

DESCRIPTION: This material consists of learning materials and learning guides for the concepts of structural analysis, stress shift, and synonyms and antonyms.

 1. English 5 DLP 8 – Using synonyms
 2. English 5 DLP 9 – Using antonyms

 

 (GRAMMAR)

DESCRIPTION: This material is composed of learning modules and learning guides focused on following and giving directions.

 1. English 4 DLP 7 – Following 3-5 Step Directions
 2. English 4 DLP 8 – Giving Series of Directions Using Sequence Signals
 3. English 4 DLP 9 – Doing Accurately, Slow Reading in Order to Follow Common Directions
 4. English 5 DLP 12 – Filling out forms correctly
 5. English 5 DLP 13 – Follow series of directions
 6. ENGLISH_DLP4 Module 10 – Writing Sentences/Paragraphs Giving Simple Directions in Doing Something

4th QUARTER

 1. GRADE 5 Learner’s Materials in ENGLISH – 4th Quarter

 

 


Filipino 5


3rd Quarter:

 1. Mga panguri ayon sa kayarian pagtukoy ng pagsulat ng patalastas babala
 2. Wastong Pagkasunod-sunod ng mga Pangyayari
 3. Pagbibigay ng Angkop na Wakas sa Isang Talata o Kuwento
 4. Mga Bahagi ng Pahayagan
 5. Ang Pangunahing Diwa
 6. Pagsulat ng Balangkas
 7. Katotohanan Ba o Opinyon Lamang
 8. TOTOO BA O LIKHAN-ISIP LAMANG
 9. Mga Bahagi ng Pangungusap
 10. Pangyayari at Epekto Nito

4th QUARTER

 


ARALING PANLIPUNAN


3RD GRADING – Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol

Content Standard: Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa sa mga pagbabago sa lipunan ng sinaunang Pilipino kabilang ang pagpupunyagi ng ilang pangkat na mapanatili ang kalayaan sa Kolonyalismong Espanyol at ang impluwensya nito sa kasalukuyang panahon.

 1. Edukasyon ng mga Unang Pilipino, Naiiba ba?
 2. Pangkabuhayan sa Panahon ng Espanyol
 3. Pagbabago sa Panahanan sa Panahon ng Espanyol
 4. Kababaihan sa Panahon ng Espanyol
 5. Pamamahala ng mga Espanyol(Pamahalaang Sentral)
 6. Ang Kolonisasyon ng Pilipinas
 7. Pagbabagong Dulot ng Kolonisasyon
 8. ..Tunay na Motibo sa Pagpunta ng mga Europeo sa Asya
 9. Ang Paglaganap ng Kolonyalismo at Simula ng Imperyalismo sa Asya
 10. Kahalagahan ng Batas sa Pag-uugnayan ng mga Pilipino
 11. Kababaihan sa Panahon ng mga Ninuno
 12. Pananampalataya ng mga Unang Pilipino
 13. Reaksiyon sa mga Patakarang Pangkabuhayan ng mga Espanyol
 14. Babae, Gumising Ka!

4th QUARTER

 1. GRADE 5 Learner’s Materials in ARALING PANLIPUNAN – 4th Quarter

 


EPP


3RD GRADING: HOME ECONOMICS: This learning material consists’ activities and exercises that will help students learn the proper care of their personal things.

 1. Pangangalaga ng Kasuotan
 2. Pagpapaganda ng Tahanan
 3. Ang Pag-iimbentaryo at Pagtutuos ng Tubo at Kita

4th QUARTER

 1. GRADE 5 Learner’s Materials in EPP-Industrial Arts
 2. GRADE 5 Learner’s Materials in EPP-ICT

 


ESP


DESCRIPTION: Islamic values that would guide learners to be Maka-Diyos, Makabayan, Makakalikasan at Makatao; thereby making them agents in advocating and promoting brotherhood, peace and unity, and justice and equality.

 1. Islamic Values Education Grade 5

4th QUARTER

 1. GRADE 5 Learner’s Materials in ESP – 4th Quarter

 


MAPEH


3RD QUARTER:

 1. MUSIKA G4 modyul 18
 2. 08 – Paglilimbag
 3. Addictive and Dangerous Drugs

 

4th QUARTER

 1. GRADE 5 Learner’s Materials in MUSIC – 4th Quarter
 2. GRADE 5 Learner’s Materials in ARTS – 4th Quarter
 3. GRADE 5 Learner’s Materials in PE – 4th Quarter
 4. GRADE 5 Learner’s Materials in HEALTH – 4th Quarter

 


SCIENCE


3RD QUARTER : Force and Motion: 

 1. Conductivity of Substances
 2. Constructing a Model of an Electric Circuit
 3. Crowd Puller final copy
 4. Electric Circuit
 5. ELECTRICAL ENERGY
 6. En Route to Brilliance
 7. INTEGRATED SCIENCE TEXTBOOK 1 – OPT
 8. Magnetism in Everyday Life
 9. Pathways final copy
 10. Science 5 DLP 32 – Classifying Materials into Conductors and Insulators
 11. Soft or Loud final copy
 12. Warm Radiance FIXED FINAL
 13. Ways of Protecting Noise final copy

4th QUARTER

 1. GRADE 5 Learner’s Materials in SCIENCE – 4th Quarter

 


MATH


3rd Quarter

 1. BEAM LG Gr.5 Module 14 – Comprehension of Area
 2. GEOMETRIC SHAPES
 3. 5 Module 58 Circumference of a Circle
 4. ITS ABOUT TIME
 5. Math 4 DLP 72 – KINDS OF PLANE FIGURES
 6. Math 5 DLP 44 – Relating Factors_Ratio_Decimals and Percents
 7. Math 5 DLP 52 – Finding the Circumference of a Circle in Centimeters and meters
 8. Math 6 DLP 46 – finding the percentage when the rate and base are given
 9. MEASUREMENT PERIMETER AND CIRCUMFERENCE

4th QUARTER

 1. GRADE 5 Learner’s Materials in MATH – 4th Quarter:  Area of a Circle
 2. GRADE 5 Learner’s Materials in MATH – 4th Quarter: Line Graph
 3. GRADE 5 Learner’s Materials in MATH – 4th Quarter: DLP 54 – Finding the Volume of a Cube Rectangular Prism
 4. GRADE 5 Learner’s Materials in MATH – 4th Quarter: DLP 55 – Application of Measurement of Volume
 5. GRADE 5 Learner’s Materials in MATH – 4th Quarter: DLP 57 – Application of Measuring Temperature
 6. GRADE 5 Learner’s Materials in MATH – 4th Quarter: Measurement Perimeter and Circumference
 7. GRADE 5 Learner’s Materials in MATH – 4th Quarter: Volume of a Cube and Rectangular Prism

 


Let others know.

Related posts